Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z:

- przedstawieniem organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jst za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,

- procedurą absolutoryjną.