Poniżej zamieszczamy stanowisko KRRIO ws. możliwości wykorzystania przez jst środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Tut. Izba przychyla się do stanowiska zajętego w pismie.