Wybór wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) zmieniony został art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500). Jego ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”.

Wskazany przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

Lektura znowelizowanych przepisów – w ocenie tut. Izby – prowadzi do następujących wniosków:

  1. wybór wariantu średniej powinien być dokonany najpóźniej do 31.12.2021,

  2. wybrany wariant jest jednolity dla całego okresu 2022-2025, co oznacza, że dla poszczególnych lat z tego okresu nie mogą być przyjmowane relacje oparte na różnych sposobach liczenia długości okresu stosowanego do ich wyliczenia,

  3. dokonany wybór nie podlega zmianom.

Jednostki, które na etapie projektu wpf na 2022 rok zdecydowały, że do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrały wariant oparty o 7 ostatnich lat proszone są o dołączenie do załącznika Objaśnienia tabeli z wyliczeniami (raport dostępny w podglądzie wydruku do projektu wpf) wraz z deklaracją organu wykonawczego o wyborze 7-letniego wariantu liczenia średniej.

Z uwagi na fakt, że forma poinformowania regionalnej izby obrachunkowej o wyborze wariantu średniej nie została wskazana przepisami, tut. Izba wybór formy pozostawia uznaniu organu wykonawczego jst, z zastrzeżeniem, że powinna to być forma prawem przewidziana (pisemna bądź elektroniczna). Sam zaś wybór wariantu powinien być dokonany w przyjętej w danej jednostce, formalnie bądź zwyczajowo, formule stosowanej w przypadku podejmowania ogólnych dyspozycji o budżetowym charakterze. W tym zakresie ustawodawca nie sformułował wyraźnych wskazówek.