Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. pod pozycją 1382 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie określa różne terminy wejścia w życie poszczególnych zapisów.

Zgodnie z §2 rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia na dostosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie tych zapisów, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zmiany obejmują m.in. dodanie nowych paragrafów dochodowych:

  • „218” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

  • „609” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

  • „610” Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z uwagi na charakter tych środków dostosowanie budżetu w tym zakresie powinno nastąpić jedynie w drodze uchwały organu stanowiącego.