Zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572) o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną.

W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium nie później niż do dnia 30 lipca br.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego przedstawia wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w terminie nie później niż do dnia 15 lipca br.

 

Lublin, 6 maja 2021 r.