Informujemy, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396), jst przekazują właściwym regionalnym izbom obrachunkowym zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N jednostek z osobowością prawną z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów.

Aplikacją wskazaną przez Ministra Finansów jest system BeSTi@.

Uwagi ogólne:

 • system SJO BESTI@ nie będzie umożliwiał obsługiwania sprawozdań jednostkowych jednostek z osobowością prawną;

 • sprawozdania jednostek z osobowością prawną będą obsługiwane w systemie BeSTi@ począwszy od wersji 7.012.00.02 w module Sprawozdania;

 • dostęp do sprawozdań zbiorczych z JST będzie możliwy poprzez gałązkę Sprawozdania JOP, która będzie dodawana do kwartalnych okresów sprawozdawczych, pocz±wszy od 1 kwartału 2021 r.;

 • sprawozdania jednostkowe pojawią się w tym samym module na liście sprawozdań jednostkowych w gałęzi "Sprawozdania jednostkowe" wśród wielu innych sprawozdań;

 • sprawozdania zbiorcze i jednostkowe zostaną opatrzone na listach sprawozdań symbolami Grupy (42, 62, 82) odpowiednio do rodzaju jednostki;

 • w celu umożliwienia obsługi sprawozdań musi zostać wprowadzona przynajmniej jedna jednostka z osobowością prawną danego rodzaju (instytucja kultury, SP ZOZ, samorządowa osoba prawna) w module "Administracja" - bez tego nie powstaną metryczki sprawozdań;

 • wzory formularzy sprawozdań jednostkowych dostępne są na stronie BIP MF pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna ;

 • dane do sprawozdań jednostkowych w systemie BeSTi@ będzie można wprowadzać:

  • ręcznie (na podstawie dokumentów papierowych przekazanych przez samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną),

  • poprzez wczytanie z plików XLS,

  • poprzez wczytanie z pliku XML (o ile zostanie to opracowane przez dostawców zewnętrznych);

 • sprawozdania zbiorcze jednostek z grup: 42, 62, 82 będzie można wprowadzać

  • ręcznie,

  • importować z pliku XML,

  • uzyskać w drodze agregacji sprawozdań jednostkowych;

 • wysyłka sprawozdań będzie możliwa po złożeniu podpisów kwalifikowanych.

 

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja w tym zakresie.