W związku z wnioskiem p. Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącym informacji o skutkach finansowych poniesionych w 2020 roku przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z epidemią COVID-19, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie ankiety według załączonego wzoru.

Wypełnioną informację należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na adres: sprawozdania@lublin.rio.gov.pl - w wersji elektronicznej (wyłącznie w formacie Excel .xls) w terminie do dnia 17 lutego 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed wypełnieniem ankiety oraz podanie informacji dla:

- budżetu JST (na zakładce „JST” cz. I i II),

- wydatków ponoszonych z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (na zakładce „JST” cz. III),

- zbiorczo przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (na zakładce „Samorządowy Zakład Budżetowy”),

- imienia i nazwiska odpowiednio Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Zarządu Związku,

- imienia i nazwiska Skarbnika jst oraz dodatkowo numeru telefonu kontaktowego do osoby sporządzającej ankietę.


Dla związków JST przeznaczona jest odrębna wersja ankiety.