Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. pod pozycją 2396 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-ZN za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-UZ za rok budżetowy 2021.