Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że w budżetach bieżącego (2021) roku nie powinny być planowane dochody z opłaty targowej (§043 klasyfikacji budżetowej). Dotyczy to tylko tych jednostek, w których taka opłata została wprowadzona. Powyższe jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 31zzmustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255).

Wspomniana regulacja wprowadza również system rekompensaty gminom utraconych z tytułu niepobierania opłaty targowej dochodów (ust. 2 – 5) oraz odwołuje się do ogólnych zasad gospodarowania pozyskanymi z tego tytułu środkami budżetowymi (ust. 6).

W praktyce zatem, w budżecie gminy po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej powinny być zaplanowane wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.