Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przypomina, że jeżeli akt prawa miejscowego przewiduje udzielenie pomocy de minimis bądź pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, to zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 708), projekt programu pomocowego (w tym przypadku projekt uchwały) podlega zgłoszeniu odpowiednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Organy te są uprawnione do zgłaszania swoich zastrzeżeń wobec tych projektów odnoszących się do przejrzystości zasad udzielania pomocy; mają na to 14 dni.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dołączanie do przekazywanych do tut. Izby, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, uchwał mających wspomniany charakter informacji o dopełnieniu przez daną jednostkę wskazanego wyżej obowiązku oraz o treści ewentualnie zgłoszonych zastrzeżeń do projektów programów pomocowych.