Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie prosi - w związku z wnioskiem p. Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – o przekazanie ankiety dotyczącej skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego – według załączonego wzoru.

Wypełnioną informację należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na adres: sprawozdania@lublin.rio.gov.pl - w wersji elektronicznej (wyłącznie w formacie Excel .xls) w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność zapoznania się z instrukcją przed wypełnieniem ankiety oraz podania informacji dla:

- budżetu JST (na zakładce „JST” cz. I i II),

- wydatków ponoszonych z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (na zakładce „JST” cz. III),

- zbiorczo przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (na zakładce „Samorządowy Zakład Budżetowy”),

- imienia i nazwiska odpowiednio Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Zarządu Związku,

- imienia i nazwiska Skarbnika jst oraz dodatkowo numeru telefonu kontaktowego do osoby sporządzającej ankietę.