Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że zamieszczanie w uchwałach rady mających charakter aktów prawa miejscowego zobowiązań do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, pozostaje w sprzeczności z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem warunkiem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest to, by przepis ustawy, na podstawie której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przepisy art. 15p i 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) stanowiące upoważnienie ustawowe do wprowadzenia przez radę gminy zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w drodze uchwały, nie przewidują możliwości składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z powyższym, w uchwałach podejmowanych na podstawie wskazanych przepisów ustawy, rada gminy nie może sformułować obowiązku złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, gdyż stanowi to istotne przekroczenie zakresu upoważnienia zawartego w przywołanych regulacjach.

W konsekwencji powyższego uchwały zawierające takie postanowienia będą, w tym zakresie, przez Kolegium Izby kwestionowane.


Lublin, 2020.04.28