W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań do RIO.

W poniższym zestawieniu w nawiasie podano termin pierwotny i ilość dni związanych z przesunięciem terminu.

12 kwietnia - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • Rb-27ZZ - sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

5 maja (14 kwietnia + 21 dni) - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • Rb-50 - sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

13 maja (22 kwietnia + 21 dni) - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • Rb-27S - sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

 • Rb-28S - sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

 • Rb-28NWS - sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

 • Rb-NDS - sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

 • Rb-30S - sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

 • Rb-34S - sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych,

22 maja (22 kwietnia + 30 dni) - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • Rb-Z - kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

 • Rb-N - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych -.

28 maja (28 kwietnia +30 dni) - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

 • Rb-Z - kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

 • Rb-N - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

29 czerwca (30 kwietnia + 60 dni) - termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

 • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

 • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

 • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawierające informacje w ustalonym zakresie.

Sprawozdania finansowe w przypadku zarządu wieloosobowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Ponadto:

30 września (31 sierpnia + 30 dni) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i RIO:

 • informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

 • informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

 • informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.