W związku z napływającymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie skargami na podejmowane w ostatnim okresie przez rady gmin (miast) uchwały ustalające nowe, z reguły wyższe, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i - wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obowiązek oparcia wysokości tej opłaty o ponoszone, również planowane do poniesienia, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a ponadto mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego sposobu wykonywania czynności nadzorczych, RIO w Lublinie uprzejmie prosi o:

1) terminowe nadsyłanie wspomnianych uchwał do tut. Izby, jako właściwego organu nadzoru

oraz

2) dołączanie do uchwały przedłożonego radnym uzasadnienia proponowanej stawki opłaty, a w szczególności kalkulacji kosztów mających ją uzasadniać.

Pozwoli to na sprawniejsze wykonywanie wspomnianych czynności, w tym odniesienie się do najczęściej podnoszonego w skargach zarzutu zawyżania opłaty.