Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

I tak:

a) w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

- od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

        Wspomnianą na wstępie ustawą zastąpiono przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Do tej pory rozporządzenia, o których tu mowa nie zostały opublikowane.

        Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

        Co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, „wymiany” wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Wspomnianą na wstępie ustawą przyznano ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy. Również i to rozporządzenie do tej pory nie zostało opublikowane.

 

b) w zakresie podatku od środków transportowych:

 

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Dotychczas o możliwości składania tej deklaracji za

pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym kompetencje do określenia sposobu przesyłania deklaracji na ten podatek za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje należały (i nadal będą należeć) do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. określono nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436), obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.


c) w zakresie opłaty reklamowej:

 

- nie będzie jednolitego i powszechnego urzędowego wzoru deklaracji na opłatę reklamową, nadal wzory formularza deklaracji będą określały rady gminy,

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na opłatę reklamową w gminach, które wprowadziły taką opłatę oraz które wprowadziły obowiązek składania takich deklaracji. Zatem i w tym przypadku wybór sposobu złożenia deklaracji należeć będzie do podatnika. Dotychczas o uprawnieniu do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym radom gmin pozostawiono kompetencje do określenia sposobu przesyłania tych deklaracji i rodzaju podpisu elektronicznego, którym powinny być one opatrzone.

        Wspomnianą na wstępie ustawą wprowadzono również od 1 stycznia 2019 r. zmiany do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a mianowicie dotychczasowe kody oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz CN 3824 90 91 zastąpiono nowymi kodami CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

 

        Kolejną ustawą, a mianowicie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2247), od 1 stycznia 2019 r.:

- zwiększono limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych,

- wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, dla którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji,

- uregulowano sposób określenia limitu zużycia oleju napędowego w przypadku chowu lub hodowli bydła, przy czym producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku bydła, będzie musiał określić we wniosku o zwrot podatku średnią roczną liczbę DJP bydła w swoim gospodarstwie na podstawie wystawionego przez kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na koniec każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku).

        W związku z wprowadzeniem możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego i wykorzystanego przy chowie lub hodowli bydła wprowadzono od 1 stycznia 2019 r. nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Ustalony on został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466)