Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie, dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.