W związku z ujmowaniem w budżecie w różny sposób przekazywanej przez Wojewodę dotacji celowej na zwrot poniesionych w roku ubiegłym przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na realizację zadań zleconych ze środków własnych (wykazywanych w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach w Danych uzupełniających), tut. Izba informuje, że środki takie – pomimo otrzymywania ich jako dotacji (§201) – winny być traktowane, w kontekście kierunków ich wykorzystania, jako refundacja. Taki charakter środków decyduje o tym, że uprawnienie do wprowadzenia ich do budżetu przysługuje organowi stanowiącemu, zgodnie z art 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) który stanowi, że to „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych”. Środki te mogą być zatem przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.