W nawiązaniu do wątpliwości, które pojawiły się w trakcie szkolenia przeprowadzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie w dniu 7 czerwca 2018 r. na temat "Wybrane problemy z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rejestr Należności Publicznoprawnych i Rejestr Zastawów Skarbowych", poniżej zamieszczamy uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. II FPS 4/13, dotyczącą wpływu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na toczące się postępowanie podatkowe.