Prośba o uzupełnienie informacji wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na 31.12.2017 r. (w tym o zobowiązaniach zaciągniętych w instytucjach parabankowych)Informujemy, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wpłynęło pismo Minister Finansów Pani dr hab. Teresy Czerwińskiej (pismo z dnia 2 lutego 2018 roku, znak: ST2.4761.2.2018) zawierające m.in. prośbę o przekazanie informacji nt. zobowiązań zaciągniętych przez JST wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki (ale w prawnym znaczeniu tego słowa nie są pożyczką ani kredytem), a także zobowiązań zaciągniętych w instytucjach parabankowych (tj. podmiotach działających na rynku finansowym ale nie będących bankami) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Mając na uwadze prośbę wyrażoną w piśmie Pani Minister, jak również działając na podstawie § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773), a także odpowiednio: art. 80 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 77a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. z późn. zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o zobowiązaniach dotyczących operacji finansowych – według załączonego  wzoru.
 
Wypełnioną informację w wersji elektronicznej należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na adres:
sprawozdania@lublin.rio.gov.pl - wyłącznie w formacie Excel .xls

w terminie do 21 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż pismo w powyższej sprawie wraz z wzorem ankiety zostało przekazane na Państwa konta pocztowe w domenie @lu
.jst.net.pl