Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) z końcem bieżącego roku tracą moc stosowne przepisy (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4) dotychczasowej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zawierające delegację do określania przez organy stanowiące j.s.t. zasad i trybu udzielania dotacji oświatowych. Powyższe oznacza, z braku szczególnych regulacji, że we wspomnianej dacie utracą moc wydane na podstawie wymienionej delegacji uchwały organów stanowiących j.s.t. w sprawach dotacji oświatowych.

W związku z powyższym, i tam gdzie okoliczności stanu faktycznego tego wymagają, jednostki samorządu terytorialnego powinny uchwalić nowe regulacje określające tryb udzielania i rozliczania dotacji oświatowych na podstawie art. 38 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z uwagi na istotne zmiany dotyczące tak ustalania wysokości dotacji, jak i trybu ich przekazywania, kontroli i rozliczania, które to zagadnienia, w pewnym zakresie, mogą mieć wpływ na treść nowych regulacji dotacyjnych, tutejsza Izba przeprowadzi stosowne szkolenie dla pracowników j.s.t. zainteresowanych tą tematyką. Odbędzie się ono 26 stycznia 2018 r. w sali ,,Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. O jego szczegółach, w tym programie i warunkach uczestnictwa, poinformujemy odrębnie na początku stycznia przyszłego roku.