Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017., poz. 1566). W związku z powyższym uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte w trybie art. 164 ust. 5c dotychczasowej ustawy tracą moc z końcem 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r., organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, podejmując uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania powinny opierać się o przepis art. 443 ust. 4 Prawa wodnego. Podjęta w tym trybie uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.