Lublin, 24 października 2016 r.


Komunikat


W nawiązaniu do informacji przekazanych w komunikacie z 14 września br. dot. ogłoszonych górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości wskaźniki niezbędne do ustalenia stawek w podatku od środków transportowych, jak również w podatku rolnym i leśnym.

I tak:

a) obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku (MP z 2016 r., poz.979) ustala minimalne stawki w tym podatku dla pojazdów "dużych" ujętych w załącznikach nr 1-3 do ustawy,

b) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (MP z 2016 r., poz. 993) podaje, że cena ta wynosi 52,44 zł za dt. Cena ta obowiązuje przy wymiarze podatku rolnego w 2017 roku, chyba że rada gminy ją obniży,

c) komunikat Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego z 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (MP z 2016 r., poz. 996) podaje, że cena ta wyniosła 191,01 zł za 1m3. Podobnie jak w podatku rolnym cena ta obowiązuje przy wymiarze podatku leśnego w 2017 roku, chyba że rada gminy ją obniży.


Końcowo, ponownie przypominamy o obowiązku podejmowania uchwał w sprawach określenia stawek podatkowych w podatkach o rocznym charakterze w terminie umożliwiającym ich opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym z zachowaniem co najmniej 14-dniowego okresu poprzedzającego ich wejście w życie.