W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016 r. pod pozycj± 1121 opublikowano Rozporz±dzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodz±cych ze źĽródeł zagranicznych.

Rozporz±dzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyj±tkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit.c, które wchodzi w życie z dniem następuj±cym po dniu ogłoszenia.

Przepisy rozporz±dzenia maj± zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2017.

Tre¶ść rozporz±dzenia w zał±czniku poniżej.