Lublin, 14 września 2016 r.

 

Informujemy, że w Monitorze Polskim pod poz. 779 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

 

 W związku z komunikatem Izba wyjaśnia, co następuje:


  1. Zdecydowana większość stawek ustalona została w nieco niższej wysokości od tych, które jako górne – obowiązują w roku 2016. Powyższe oznacza, że gminy, w których w roku bieżącym obowiązują stawki wyższe od tych ustalonych jako górne na 2017 rok, będą musiały podjąć nowe uchwały ustalające wysokość stawek podatków i opłat. W opisanej sytuacji nie będzie bowiem mógł mieć zastosowania przepis art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a w konsekwencji niemożliwym stanie się naliczenie zobowiązań podatkowych na rok 2017.

  2. Ponownie przypominamy o odpowiednio wcześniejszym procedowaniu w tych sprawach. Stawki podatkowe w podatkach o rocznym charakterze (np. w podatku od nieruchomości czy od środków transportowych) muszą być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie umożliwiającym zachowanie 14-dniowego okresu vacatio legis przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

  3. Obecnie, tj. w połowie września br., nie ma przeszkód do rozpoczęcia prac nad stawkami podatkowymi mającymi obowiązywać w 2017 roku w podatku od nieruchomości, a także w zakresie opłat lokalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Do końca października br. należy wstrzymać się z ustalaniem stawek w podatku od środków transportowych, gdyż do tego terminu powinny być opublikowane stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy, właściwe dla „dużych” środków transportowych. Nieco wcześniej, do 20 października, powinny ukazać się obwieszczenia dotyczące średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna umożliwiające rozważanie możliwości ich zmniejszenia przy wymiarze podatku rolnego lub leśnego. O ich opublikowaniu postaramy się niezwłocznie powiadomić zainteresowane tym gminy.

 

Treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.