Informacja o zmianie sposobu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji o kwotach subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej drogą elektroniczną


Uprzejmie informuję, że stosownie do art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199) - minister właściwy do spraw finansów publicznych w roku 2016 może przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz informacje o środkach z rezerw, o których mowa w art. 26, art. 28 ust. 2, art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70c tej ustawy.

Stosownie do treści ww. przepisu, Minister Finansów poinformował jednostki terytorialnego - za pomocą Systemu Informatycznego BeSTi@ - o kwocie subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2016.

Minister Finansów, za pomocą ww. systemu, informuje jednostki samorządu terytorialnego o przyznawanych w trakcie roku budżetowego środkach z rezerwy subwencji ogólnej, w tym m.in. części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniach 5 sierpnia 2016 r. oraz 10 sierpnia 2016 r. Minister Finansów przekazał Systemem Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) - w formie pism podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym - informację dla jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Przekazywane w ten sposób pisma można odczytać w systemie BeSTi@ stosując następującą procedurę:
1) odebrać przesyłki w module „Komunikacja” (np. funkcja „Odbierz” lub „Wyślij/Odbierz”),

2) przetworzyć paczki znajdujące się w „Skrzynce odbiorczej”,

3) przetworzone pisma dostępne są w module „Administracja” w gałęzi „Rejestr pism”.