Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 r. pod poz. 524 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


Wprowadzone zmiany umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego klasyfikowanie dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Poz. 195).


Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są dostosować do rozporządzenia swoje uchwały budżetowe na 2016 r. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.