22 kwietnia 2016 r.

 

 

              Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przypomina, że w myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc – nadal obowiązujące,  podjęte przed 1 lutego 2015 r. - uchwały będące aktami prawa miejscowego, a pozostające we właściwości nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, w sprawie:

-   terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

-   zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa – art. 6l ust. 2 cyt. ustawy,

-   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.

            W związku z powyższym rady gmin,  które nie podjęły po wspomnianym wyżej terminie, czyli po 1 lutego 2015 r. - na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wskazanych wyżej uchwał, powinny dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym ich wejście w życie najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2016 r.

            Pamiętać należy także, że podejmując uchwały w sprawie wzoru deklaracji rada gminy może wymagać podania w nich tylko danych określonych w przypisach art. 6m ust. 1a i 1b ustawy  o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd Kolegium RIO kwalifikuje jako naruszenie prawa żądanie podania w deklaracji danych, które nie wynikają z ww. przepisów.  Dotyczy to m.in. wprowadzania, w różnej formie i o różnej treści, pouczeń o potencjalnej odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej osoby składającej deklarację za np. zatajanie danych, podanie ich niezgodnie z prawdą itp., czy też wprowadzanie swoistego rodzaju deklaracji tych osób, że znane są im stosowne przepisy przewidujące ową odpowiedzialność. Nie jest również zgodny z prawem wymóg imiennego wskazywania osób wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość, podobnie jak żądanie podawania w deklaracjach numeru księgi wieczystej (zbioru dokumentów) nieruchomości z nazwą sądu ją prowadzącego.

            Końcowo już sygnalizujemy, że wspomniany na początku przepis art. 11 ustawy zmieniającej z dnia 28 listopada 2014 r. skutek w postaci utraty mocy obowiązującej z dniem 31 lipca 2016 r. przewiduje nie tylko dla wskazanych wyżej uchwał rad gmin, ale również dotyczy innych niepozostających już w zakresie właściwości nadzorczej izby obrachunkowej, z których najistotniejszą jest uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości.