Lublin, 30 listopada 2015 r.

 

 

Stanowisko Kolegium RIO w Lublinie

w sprawie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach podatkowych

 

W trakcie oceniania w trybie nadzorczym uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych Kolegium RIO w Lublinie stwierdza w nich liczne nieprawidłowości, kwalifikowane jako naruszenie prawa. Należy do nich m.in.:

- nieuwzględnienie, przy określaniu wysokości stawek podatków od nieruchomości nowej kategorii gruntów, tj. gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Kategoria ta została wprowadzona mocą art. 37 przywołanej wyżej ustawy, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., Ustawa o rewitalizacji została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2016 r. dlatego też uchwała określająca wysokość stawek podatkowych na 2016 r. winna uwzględniać również i dodatkową kategorię opodatkowanych gruntów,

-   określanie przedmiotu opodatkowania w sposób sprzeczny z ustawą, nieuwzględniające w ostatnim czasie wprowadzonych zmian tak w kategoriach nieruchomości podlegających temu podatkowi, jak i w opisie środków transportowych objętych podatkiem (np. autobusy),

-   wprowadzanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, które wykraczają poza ustawową delegację zezwalającą wyłącznie na wprowadzanie zwolnień przedmiotowych,

-   żądanie, w uchwałach określających wzory deklaracji i informacji, danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania, które nie są niezbędne do wymiaru i poboru podatku, takich jak:

·        numer telefonu i adres e-mail, bez zaznaczenia, że ich podanie jest nieobowiązkowe,

·        numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów), nazwa sądu prowadzącego księgi wieczyste,

·        wprowadzania, w różnej formie i o zróżnicowanej treści, pouczeń o potencjalnej odpowiedzialności karnej (karno-skarbowej) osoby składającej informację (deklarację) za przykładowo: zatajanie danych, podanie ich niezgodnie z prawdą itp., czy też wprowadzanie swoistego rodzaju deklaracji tych osób, że znane są im stosowne przepisy przewidujące ową odpowiedzialność.

 

Powyższe spostrzeżenia mają także swoje odniesienia również i do uchwał w sprawach tzw. deklaracji „śmieciowych”, a więc podejmowanych w oparciu o przepisy o utrzymywaniu porządku i czystości w gminach.

 

 

Informacje o zmianach w podatkach lokalnych znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).