W związku z prowadzoną analizą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu operacji finansowych do wszystkich jst objętych nadzorem RIO w Lublinie 17 sierpnia br., na adresy przypisane każdej jst do korespondencji z RIO (nazwa jst@lu.jst.net.pl) została przesłana prośba o przekazanie informacji o zobowiązaniach dotyczących operacji finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki - według załączonego wzoru (nie dotyczy kredytów, pożyczek i obligacji w rozumieniu art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Wypełnioną informację należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, na adres: sprawozdania@lublin.rio.gov.pl (wyłącznie w formacie Excel), w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 24 sierpnia br.

Analiza zobowiązań związana jest z przygotowaniem materiałów na posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Finansów Samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.