W nawiązaniu do komunikatu Izby z 16 grudnia 2014 r. dotyczącego zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz. U. 2014.1952 z 30 grudnia 2014 r.), RIO w Lublinie zwraca uwagę, że do rozdziału „90002 – Gospodarka odpadami” dodane zostały objaśnienia w brzmieniu: „W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).”

 

W związku z tym, w ocenie Kolegium lubelskiej Izby w rozdziale tym należy ujmować zarówno dochody z tzw. opłat śmieciowych, jak i wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.