W związku z pytaniami pracowników urzędów gmin, zgłoszonymi w trakcie szkolenia nt ,,Najczęściej ujawniane nieprawidłowości w zakresie podatków..." przeprowadzonego 25 września 2013 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, co do daty, od której następuje zmiana powierzchni gruntów, a tym samym zmiana zasad ich opodatkowania, wskutek modernizacji gruntów przeprowadzanych przez starostwa powiatowe, Izba informuje, że przepisy § 49 ust. 1 pkt 1 związku z ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) obligują starostę do zawiadamiania organów podatkowych o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zawiadomienie o zmianie, będące efektem np. modernizacji gruntów, powinno zawierać m.in. datę wprowadzenia zmiany. I to ta data (a nie np. data dokumentu, na podstawie którego dokonywana jest zmiana czy data doręczenia tego dokumentu) jest decydująca w ustalaniu daty powstania okoliczności uzasadniającej powstanie (zmianę) obowiązku podatkowego dla celów podatkowych. Zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 pkt 5 cytowanego rozporządzenia w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych.

W ocenie Izby za datę zmiany ewidencji gruntów i budynków dla celów podatkowych należy przyjąć datę określoną w zawiadomieniu starosty o dacie wprowadzenia zmiany do ewidencji. W przypadku niezamieszczenia - w zawiadomieniu - daty wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków, np. w wyniku jej modernizacji, organ podatkowy powinien wystąpić do właściwego starosty o uzupełnienie tej informacji.