Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie rozliczeń między powiatami oraz między gminami i powiatami z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

1.       Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług (odpowiednio do §§ 0830 – ,,Wpływy z usług” i 4330 – ,,Zakup usług przez jst od innych jst’’).

 

Powyższe stanowisko nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy finansowanie następuje poprzez dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W takim przypadku jednostka, która otrzymała dotację z budżetu państwa, a następnie przekazała ją innej jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, ujmuje środki w swoim budżecie w paragrafach: 2110 (dochody) i 2320 (wydatki), a jednostka otrzymująca zadanie do realizacji – 2320 (dochody) i właściwe paragrafy wydatków.

 

2.       Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych , o których mowa w art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy, mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a ujmowane w planie finansowym tej jednostki organizacyjnej, która te zadania faktycznie realizuje.