W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego w części określającej kierunki wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, mogą być dokonywane uchwałą rady gminy, w ramach limitu ustalonego dla danego sołectwa.

        Z inicjatywą w tej sprawie może wystąpić wyłącznie zebranie wiejskie i winna być ona uzgodniona z wójtem gminy jako organem, któremu przysługuje uprawnienie do zgłaszania zmian w budżecie.

 

 

Lublin, 6 lutego 2013 r.