W związku z obserwowaną tendencją rozpoczynania przez gminy procesu wdrażania znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od podejmowania uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ustawy), uprzejmie informuję, że – w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – postępowanie takie nie znajduje uzasadnienia w systematyce ustawy. Z punktu widzenia tej systematyki pierwszym normatywnym obowiązkiem rady gminy związanym z ustaleniem opłaty winno być dokonanie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty na podstawie art. 6k ust. 1. Wspomniany wybór ograniczony jest do metod wskazanych w przepisie art. 6j ust. 1 i 2. Kolejną czynnością rady powinno być określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty w oparciu o art. 6l ustawy.

Dopiero na podstawie danych wynikających z przyjętych, a wyżej wskazanych, uchwał można przystępować do opracowania wzoru deklaracji. Powinna ona zawierać jedynie te dane, które są konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. Jeżeli więc gmina przy wyborze metody ustalania opłaty przyjęła, że będzie ją naliczać w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, to w przyjętej deklaracji nie może wymagać od właściciela podania powierzchni lokalu mieszkalnego czy też ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

            Należy przy tym pamiętać, że w przyjętych regulacjach to na właściciela nieruchomości nałożono obowiązek ,,samoobliczenia” wysokości opłaty i wpłacania jej w określonych przez radę terminach. Aby z tego obowiązku mógł się on wywiązać, powinien dysponować danymi wynikającymi z przyjętych w tym zakresie przez radę gminy rozwiązań.

            Końcowo Kolegium przypomina o obowiązku uregulowania omawianych tu zagadnień – w podanej wyżej kolejności – w terminie do końca br. (art. 10 ustawy nowelizacyjnej), a także o podanym w komunikacie z 24 marca br. – dostępnym na stronie BIP RIO w Lublinie – podziale uprawnień nadzorczych między tut. Izbą a Wojewodą Lubelskim w zakresie podejmowanych uchwał w sprawach, o których mowa.