1.             Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług (odpowiednio do §§ 0830 - ,,Wpływy z usług” i 4330 - ,,Zakup usług przez jst od innych jst’’).

2.             Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych , o których mowa w art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy, mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a ujmowane w planie finansowym tej jednostki organizacyjnej, która te zadania faktycznie realizuje.