Stanowisko Izby w sprawie bilansów sporządzanych przez jednostki organizacyjne.W związku z licznymi pytaniami w zakresie wykazywania w sprawozdaniu finansowym (bilansie) za 2011 r. środków finansowych przechowywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych winny być – w myśl przepisów art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości – ujęte w księgach rachunkowych tych jednostek i wykazywane w sporządzanych bilansach.

Zwrócić należy uwagę, że obowiązek wykazania w bilansie dotyczy również środków niestanowiących dochodów jst (np. otrzymanych zabezpieczeń należytego wykonania umów, środków z Funduszu Pracy itp.).