Przypominamy, że – zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) – 31 marca 2012 r. upływa termin do rozstrzygnięcia przez radę gminy o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki przez podjęcie uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na jego wyodrębnienie.

Przypomnienie dotyczy tych jednostek samorządu terytorialnego, w których funkcjonują jednostki pomocnicze – sołectwa.