W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej, w związku z czym jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do przesyłania do publikacji uchwał jedynie w formie elektronicznej (xml).

Nie zmienił się tryb przekazywania uchwał podlegających nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Uchwały/zarządzenia te w formie papierowej bądź elektronicznej (w przypadku gdy jednostka dysponuje bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinny być przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta, zarząd) w ciągu 7 dni od ich podjęcia (wydania).

Pamiętać przy tym należy o obowiązku zachowania szczególnej staranności związanej z koniecznością przekazywania wspomnianych uchwał/zarządzeń w dokładnie takim ujęciu redakcyjnym, jakie nadał im organ uchwałodawczy.