Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do tut. RIO w Lublinie przyjęła – z odwołaniem się do nowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz prezentowanego przez niektóre izby obrachunkowe – że stosowanie (wprowadzanie) przez rady gmin tzw. zwolnień przedmiotowo-podmiotowych jest niezgodne z przepisami delegacyjnymi przewidującymi możliwość wprowadzenia zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. Według tego poglądu przy konstruowaniu uchwał w sprawie zwolnień, o których tu mowa, nie można wskazywać chociażby pośrednio podmiotów, które zostaną objęte zwolnieniem. Nawet jeżeli treść uchwały określa, że wprowadza się zwolnienia przedmiotowe, ale w rzeczywistości mogą z niego korzystać konkretni podatnicy na podstawie kryterium podmiotowego, to takie postanowienia wykraczają poza zakres przyznanych radzie gminy uprawnień.