Informacja dotycząca projektów uchwał budżetowych jst na rok 2012

 

            W związku z pracami nad projektami uchwał budżetowych jst na 2012 r. RIO w Lublinie przypomina o konieczności uwzględnienia w nich zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 185 z 6 września 2011 r., poz. 1098).

 

Zmiany dotyczą między innymi:

-          uchylenia w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziału "75647 Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych" wraz z objaśnieniami; w związku z tym RIO w Lublinie proponuje, aby wydatki dotychczas klasyfikowane w tym rozdziale ujmować w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność,

-          dodania w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85305 Żłobki" rozdziałów 85306 i 85307 w brzmieniu: "85306 Kluby dziecięce” i  „85307 Dzienni opiekunowie",

-          nadania w załączniku nr 4 do rozporządzenia grupie wydatków "Dotacje i subwencje" brzmienia: "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301",

-         zmiany objaśnień do paragrafu "422 Zakup środków żywności", które otrzymują brzmienie: "Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.".