W Dzienniku Ustaw Nr 185 z 6 września 2011 r. pod poz. 1098 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy rozporządzenia, w części dotyczącej samorządów, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i mają zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2012. Proszę o zapoznanie się z treścią wprowadzonych zmian i uwzględnienie ich w pracach nad projektami budżetów na rok 2012.