W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej o opinię w tej sprawie.

Kolegium Izby podzieliło tezy zawarte w piśmie Ministerstwa, m. in. tę, że w podstawie naliczania dotacji powinny być uwzględnione wszystkie wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie szkół (przedszkoli) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które zostały ujęte w planach finansowych tych szkół (przedszkoli) jako jednostek budżetowych. W podstawie naliczania dotacji nie należy natomiast uwzględniać kosztów dowożenia dzieci (środki te ujmowane są w planie finansowym urzędu), a także wydatków finansowanych z wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz za czynności opiekuńczo-wychowawcze, gromadzonych – w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych – przez samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, na wydzielonych rachunkach dochodów określonych w uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie.