Przypominamy

 

Przepis art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jst obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Skoro sprawozdania te mają być razem rozpatrywane i zatwierdzane, powinny być objęte jednym aktem zatwierdzenia, czyli jedną uchwałą.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie rekomenduje podjęcie uchwały w tej sprawie w formie dokumentu, który podlega badaniu w trybie nadzoru. Jeżeli organ stanowiący jst nie podejmie takiej uchwały, a jedynie ograniczy się do odnotowania w protokole z sesji faktu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, to również wyciąg z protokołu (dołączany do uchwały absolutoryjnej) pozwoli stwierdzić organowi nadzoru, że został wypełniony obowiązek wynikający z art. 270 ust. 4, będący elementem procedury absolutoryjnej (art. 271 ust. 1 ustawy).

Sprawę absolutorium organ stanowiący jst powinien rozstrzygnąć w odrębnej uchwale, podjętej bezwzględną większością głosów ustawowego składu tego organu, po zapoznaniu się z dokumentami określonymi w ust. 1 art. 271 ustawy o finansach publicznych