Informujemy, że wzory formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną za 1 kwartał 2011 r. są do pobrania na stronie głównej regionalnych izb obrachunkowych pod adresem www.rio.gov.pl, w części dotyczącej systemów sprawozdawczych,

pod pozycją Rb-Z, Rb-N – wzory dla JST (od 1 kw. 2010).