W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczące ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela wlicza się również jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Dodatek ten uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy. Wskazany przepis jest czytelny w odniesieniu do nauczycieli, którzy w roku poprzedzającym wypłatę ekwiwalentu przepracowali pełne 12 miesięcy, wątpliwości powstają jednak w momencie ustalania wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przepracowali mniej niż rok. Czy takim nauczycielom należy ustalić wysokość dodatku uzupełniającego w wysokości 1/12 czy w wysokości proporcjonalnej do ilości przepracowanych miesięcy?

Odpowiedź MEN w załączniku.