Przypominamy, że – zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) – 31 marca 2011 r. upływa termin do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwały winny być podjęte w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których funkcjonują jednostki pomocnicze – sołectwa. Podejmowanie uchwał w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminach miejskich, których statuty nie przewidują tworzenia sołectw jest bezprzedmiotowe.