Spis treści

  • I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
    województwa lubelskiego w 2009 r.
  • II. Dynamika i poziom dochodów jst województwa lubelskiego
  • III. Struktura dochodów budżetowych jst województwa lubelskiego
  • IV. Dynamika i poziom wydatków budżetowych
  • V. Struktura wydatków budżetowych
  • VI. Wynik, przychody, rozchody i zobowiązania jst województwa
  • VII. Część tabelaryczna