KOMUNIKAT

 

w sprawie finansowego wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i z tą datą utraciła moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1289 z późn. zm.). Ustawa o sporcie zalicza do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (jst) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Warunki i tryb finansowania tego zadania ma prawo określić – w drodze uchwały – organ stanowiący jst, wskazując w niej cel publiczny z zakresu sportu, który samorząd zamierza osiągnąć (art. 27 ust. 2 ustawy).

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, działającego jako osoba prawna (art. 3 ustawy); szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy (art. 4).

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie kluby sportowe działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, winny być wspierane w drodze dotacji udzielanej z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosownie do art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W myśl przepisów art. 221 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a zlecenie zadań i udzielenie dotacji winno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zbędnym więc jest podejmowanie uchwał przez jst określających zasady dotowania takich klubów z powołaniem się na delegację zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Kwestia ta, jak wskazano wyżej została już uregulowana przepisami powszechnie obowiązującymi.