Do zakresu działania stanowiska obsługi prawnej należy:

1)      obsługa prawna Izby,

2)      opracowywanie oraz opiniowanie - pod względem prawnym i techniki legislacyjnej - projektów zarządzeń prezesa Izby, prowadzenie ewidencji zarządzeń i przekazywanie ich do wykonania,

3)      przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Izbę,

4)      reprezentowanie Izby w sprawach toczących się przed sądami,

5)      wykonywanie zastępstwa procesowego na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez prezesa Izby,

6)      przekazywanie kolegium i komórkom organizacyjnym Izby informacji o zmianach w przepisach prawnych w zakresie działalności Izby,

7)      udzielanie prezesowi Izby i członkom kolegium opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

8)      opracowywanie informacji w zakresie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego;

9)      przekazywanie ich prezesowi Izby, członkom kolegium i naczelnikowi Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń oraz jednostkom samorządu terytorialnego,

10)  współudział w prowadzeniu działalności informacyjnej i szkoleniowej Izby,

11)  przygotowywanie projektów informacji i odpowiedzi na zapytania prawne kierowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem i kontrolą Izby,

12)  wykonywanie obsługi prawnej na rzecz regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz na rzecz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.