Do zakresu działania zespołu głównego księgowego należy:

1)      prowadzenie rachunkowości Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w zakładowym planie kont,

2)      zapewnienie właściwego obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,

3)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Izby,

4)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu;

5)      prowadzenie bankowego rachunku bieżącego Izby,

6)      zapewnienie, pod względem finansowym, prawidłowości zawieranych przez Izbę umów,

7)      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

8)      ewidencjonowanie wpływów z tytułu kar pieniężnych wymierzanych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9)      bieżące informowanie radcy komisji orzekającej o nieuiszczonych karach i kosztach postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

11)  analiza wykorzystania środków otrzymanych z budżetu państwa i przygotowywanie wniosków w tym zakresie,

12)  dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

13)  opracowywanie projektu budżetu Izby oraz jego zmian we współpracy z naczelnikami wydziałów, kierownikiem biura i koordynatorami zespołów; przekazywanie danych w tym zakresie Wydziałowi Informacji, Analiz i Szkoleń,

14)  opracowywanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiza,

15)  dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli dokumentów księgowych-kasowych, bankowych i materiałowych,

16)  sporządzanie list płac i dokonywanie wypłat pracownikom Izby; prowadzenie rozliczeń z ZUS, a także dokonywanie rozliczeń z osobami fizycznymi i prawnymi,

17)  naliczanie podatku dochodowego od pracowników, sporządzanie informacji podatkowych oraz rozliczenia z urzędem skarbowym,

18)  bieżąca współpraca z kierownikiem biura w zakresie wykonywania wydatków budżetowych,

19)  prowadzenie bankowych rachunków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków specjalnych,

20)  zawiadamianie prezesa Izby o przypadkach odmowy podpisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego przez niego kontroli wstępnej czy bieżącej,

21)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych oraz ich zmian, dotyczących w szczególności:

a)      zakładowego planu kont,

b) obiegu dokumentów księgowych,

c)      zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, w tym powołania komisji inwentaryzacyjnej,

d)      ochrony wartości pieniężnych.